Intellectual Network: Sejarah dan Pemikiran Empat Imam Mazhab Fikih

Fiqh Ibadah Praktis: Perspektif Perbandingan Mazhab Fiqh

Buku Pegangan Utama Fiqih Wanita

Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam

Fikih kontemporer

Fikih Sunnah Jilid 2

Dialog Wanita & Islam

Menyingkap berbagai tantangan Kaum Wanita dalam Pengamalan Ibadah di Dunia Modern

Fikih Bertetangga

Terjemah Bulughul Maram

Qawa'id Fiqhiyyah

Wanita Karir

Profesi Wanita di Ruang Publik yang Boleh dan yang Dilarang dalam Fiqih Islam

Fathul Mu'in Jilid 3: Fathul Mu'in bi Syarhil Qurrotil Aini

Fiqih Munakahat

Khitbah, Nikah, dan Talak