Sebanyak 179 item atau buku ditemukan

Kelantan dalam perspektif sosio-budaya

satu kumpulan esei

Asaad Shukri penting dalam bidang penulisan sejarah kebudayaan dan perkamusan . ... “ Kamus Hari ini ” 24 jilid , “ Kamus Kurun Baru " 12 jilid , “ Kamus Adat Istiadat ” , “ Kamus Politik ” , dan “ Kamus Kata Perubatan ” .

Sains menurut perspektif Islam

penulisan sejarah matematik oleh sarjana - sarjana Barat , sebagai bapa Angka Perpuluhan ! ... kejayaan sarjana Islam dengan katanya , ... kemunculan sebuah tamadun baru antarabangsa dan bermagnitud ensiklopedia dalam masa yang kurang ...

Kajian novel terpilih Brunei Darussalam dari perspektif pengkaedahan Melayu

History and criticism on Malay novels of Brunei created in the 20th century.

Mendidik 1 1 Kepentingan novel sebagai bahan untuk mendidik bukanlah baru . Perkara ini telah ada sejak zaman permulaan novel ditulis . Malah , dalam sejarah penulisan novel Melayu , unsur pendidikan ini dijelaskan secara terus terang .

Pemikiran bahasa & sastera Zulkifli Muhammad dari perspektif Islam

Thought of Zulkifli Muhammad, a Malaysian scholar and politician, on Malay language and literature from Islamic perspective.

... sejarah , moral , budaya dan sebagainya.28 Dalam penulisan ini , kaedah intertekstualiti yang mementingkan aspek ... dari Perspektif Islam akan mencetuskan inspirasi dan kesedaran baru di kalangan generasi hari ini untuk mengenali ...

Sastera remaja ditinjau daripada beberapa perspektif

1 V 1 kemajuan dan penemuan baru dalam bidang sains dan teknologi . ... tidak pernah terdidik dalam bidang sains tulen , maka menyebabkan mereka tidak berupaya meneroka satu jenis penulisan sastera yang tidak kurang pentingnya ?

Mobiliti sosial perspektif barat dan Islam dalam novel terpilih Shahnon Ahmad

Social mobility in western and Islamic concept in selected novels of Shahnon Ahmad, b. 1933, a Malaysian writer.

18 Dari sudut sejarah , pendekatan sosiologikal sebagai satu disiplin akademik masih baru lagi . ... Menurut Alan Swingewood , dalam penulisan Herder , sastera dianalisis dengan merujuk sejarah , dan sastera digunakan sebagai satu cara ...

Wanita dalam karya Hamzah Hussin dari perspektif kritikan feminis

mengemukakan gagasan baru dan akan membentuk pula barisan - barisan aliran feminis yang baru . Justeru , muncullah pelbagai nama aliran feminis ... Aliran ini ingin mengembalikan sejarah wanita yang telah ' dilenyapkan ' dalam sejarah .

Psikologi Pengurusan Sekolah (UUM Press)

Buku ini mendasari konsep psikologi pengurusan pendidikan. Pendekatan serta aplikasi psikologi dalam pengurusan dan kepimpinan sekolah di Malaysia menjadi topik utama buku ini. Kefahaman tentang wujudnya kepelbagaian karakter kepimpinan dan tingkah laku guru serta murid di sekolah merupakan faktor utama yang mampu menjadi pendorong kepada pembentukan budaya dan persekitaran sekolah yang berkesan. Buku ini menggarap panduan dan pendekatan psikologi pengurusan sekolah yang efektif, kaedah pengurusan sumber, struktur organisasi dan pengagihan tugas, serta pengurusan diri guru-guru. Hasil penyelidikan berkaitan pengalaman pengetua dan guru besar, tentang kaedah dan pendekatan psikologi pengurusan yang diaplikasikan diharap dapat menjadi panduan kepada pemimpin dan bakal pemimpin sekolah. Perkara ini penting bagi mendepani kepelbagaian karenah dan masalah. Penyelesaian masalah melalui gaya pengurusan psikologi mampu menghasilkan natijah yang positif tanpa menjejaskan prestasi guru dan pelajar sekolah. Apa yang diharapkan, buku ini dapat membantu dan menjadi panduan praktis kepada pemimpin sekolah, guru-guru, pelajar dan ibu bapa yang berminat mendalami ilmu pengurusan psikologi ke arah memartabatkan pendidikan dan pengurusan sekolah di Malaysia.

Manajemen sumber daya manusia. Jakarta: Gunung Agung. Caldwell, & Spinks. (1988). The promise of self-management for schools: An international perspective. London: Institute of Economic Affairs. Covey, S. R. (2004).