Sebanyak 37 item atau buku ditemukan

Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Tsanawiyah Kelas IX

Bismillahirrahmanirrahim Buku pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk Madrasah Tsanawiyah (MTS) Kelas IX ini disusun tetap berdasarkan Kurikulum Madrasah yang dikeluarkan Menteri Agama RI Tahun 2013, yang dalam pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Menteri Agama RI No. 165 Tahun 2014, dan Surat Edaran Dirjen Pendis Kemenag RI Tahun 2015, terdiri atas 6 Bab. Setiap bab mengandung: uraian materi pelajaran, ringkasan, latihan dan tugas dari bab yang bersangkutan.

Melalui pesantren Denta, Sunan Ampel mengembangkan ajaran Islam di
kalangan masyarakat Jawa. Dan pertengahan abad ke-15 ... Sunan Bonang
banyak melahirkan karya sastra berupa suluk, atau tembang tamsil. Salah
satunya adalah ...